Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
Nhà xưởng sản xuất thủy sản
ATTC Hợp tác thi công xây dựng cùng BXCons

Nhà xưởng sản xuất thủy sản

PROJECT DETAILS
 • Khách hàng:
  Nhà xưởng sản xuất thủy sản
 • Loại dự án:
  Nhà Xưởng
 • Năm hoàn thành:
  2020
 • Địa chỉ:
  Khánh Hòa